Algemene voorwaarden

De Huismuts
KvK-nummer: 59860502
E-mail: support@dehuismuts.com

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven van De Huismuts.
  2. Bedenktijd: termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van het ontbindingsrecht.
  3. Ontbindingsrecht: recht van een consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.
  4. Klant Ondernemer of Consument die deze algemene voorwaarden aanvaart en de wederpartij is van De Huismuts.
  5. Jij: Andere benaming voor Klant
  6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Huismuts en Klant
  7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. Direct Messages, zoals via Instagram, zijn hiervan uitgesloten.
  8. De Huismuts: ondernemer, zoals ingeschreven bij de KvK onder nummer 59860502, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  9. 1.10.Partijen: De Huismuts en Klant gezamenlijk.
  10. 1.11.Website: www.dehuismuts.com
 1. Toepassing
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Huismuts en Klant.
  2. Als een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling danwel nietig is of vernietigd wordt, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Partijen zullen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in lijn ligt met het doel van de vernietigde of nietige bepaling.
 1. Aanbod en Aanvaarding
  1. De Huismuts doet een aanbod via de Website.
  2. De Huismuts mag op elk moment het aanbod, de inhoud daarvan of de prijsstelling daarvan wijzigen. Het aanbod dat bestond op het moment dat Klant aanvaardt, is het geldende aanbod.
  3. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van duidelijke fouten in dit aanbod, zoals een onredelijk en onrealistisch hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.
  4. Klant kan het aanbod aanvaarden door deze op de Website te bestellen en te betalen.
  5. In uitzondering op het overige in dit artikel gestelde, komt de overeenkomst tussen partijen slechts tot stand nadat De Huismuts, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte ben gesteld of Jijj aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft De Huismuts het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. Ontbindingsrecht
  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Huismuts mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Huismuts mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
   d) bij bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 1. Intellectuele Eigendom
  1. De Huismuts is rechthebbende van alle door De Huismuts vervaardigde werken van intellectuele eigendom waaronder maar niet uitsluitend de werken die door De Huismuts aangeleverd worden, getoond of toegezonden worden of anderszins geleverd worden, of die via de Website of het Instagramaccount van de Instagramcursus te zien zijn. Klant mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Huismuts.
  2. Voor zover De Huismuts niet de rechthebbende is van de werken, heeft De Huismuts hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.
  3. Klant dient de persoonlijkheidsrechten van de rechthebbende, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, te respecteren.
  4. Alle video’s, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of andere materialen zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden, noch op een andere wijze openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het publiceren of delen op internet van een deel of het geheel van deze materialen. Klant is bovendien, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Klant de licentie overdragen. Uiteraard mag Klant voor strikt persoonlijk gebruik de werken downloaden, opslaan en/of printen.
  5. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 1. Vergoeding en Betaling
  1. Jij moet het bedrag vergoeden, zoals dat in het aanbod op de Website stond vermeld.
 1. Aansprakelijkheid
  1. De Huismuts kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
  2. De Huismuts is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op het beeldscherm van Klant, waardoor inhoud van de Instagramcursus een andere indruk kan achterlaten dan door De Huismuts was bedoeld.
  3. De Huismuts is niet aansprakelijk voor enige mededelingen van derden of voor beslissingen die Jij naar aanleiding van de Instagramcursus hebt genomen of producten of diensten die Jij naar aanleiding van de Instagramcursus hebt aangeschaft of afgenomen.
  4. De aansprakelijkheid van De Huismuts is beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die De Huismuts voor de Instagramcursus heeft ontvangen.
  5. De Huismuts is niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.
  6. De Huismuts is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat De Huismuts is uitgegaan van, door of vanwege door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
  7. De Huismuts is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Klant.
  8. De Huismuts is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van Klant die de overeenkomst is aangegaan in uitoefening van diens eigen beroep of bedrijf, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door De Huismuts of het al dan niet toepassen van de door De Huismuts beschikbaar gestelde informatie.
  9. De Huismuts heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, om  schade ongedaan te maken.
  10. 9.10.Wanneer Instagram de Instagramcursus niet (volledig) vertoont of anderszins aan Instagram is te wijten dat de Instagramcursus niet conform deze algemene voorwaarden aan de Klant geleverd kan worden, zal De Huismuts de betaalde vergoeding aan Klant terugbetalen, binnen 30 dagen nadat is gebleken dat de Instagramcursus door toedoen of nalaten van Instagram niet geleverd kan worden.
  11. 9.11.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Huismuts of de door haar ingehuurde derden.
 1. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
  1. 10.1.De Huismuts behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. 10.2.Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk medegedeeld.
  3. 10.3.Als de Klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 1. Klachten en Geschillen
  1. 11.1.Klachten over geleverde producten of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
  2. 11.2.Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
  3. 11.3.Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij De Huismuts zich zal inzetten de best mogelijke oplossing te bereiken. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal De Huismuts hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing verwacht mag worden.
  4. 11.4.Klant heeft tevens het recht om, indien een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, klachten in te dienen over online aankopen, bij de Geschillencommissie Algemeen of door gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 1. Overige
  1. 12.1.De Huismuts gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring. De privacyverklaring is te allen tijde te vinden op de Website.
  2. 12.2.Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.